2017/316735 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıçcık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı” İhalesi – Tarih: 01.11.2017 – No: 2017/UH.II-2964

Toplantı No: 2017/055
Gündem No: 71
Karar Tarihi: 01.11.2017
Karar No: 2017/UH.II-2964

Şikayetçi:
Zekeriya DURGUT,
İhaleyi Yapan İdare:
Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü,
Başvuruya Konu İhale:
2017/316735 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıçcık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı” İhalesi

BAŞVURU SAHİBİ:

Zekeriya DURGUT,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/316735 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıçcık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıçcık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Zekeriya DURGUT’un 15.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.10.2017 tarih ve 54154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2450 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin tutar bakımından istenen şartı sağladığı, sundukları iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Şikayete konu ihalenin Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünün “Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıçcık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı” işi olduğu anlaşılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıçcık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı

b) Miktarı ve türü:

Aktif hacimleri sırasıyla 3,52 hm³ ve 3,29 hm³, gölet yükseklikleri talvegden itibaren 21,0 m ve 45,8 m olarak planlanan 2 adet gölet ile brüt 957 ha ve 831 ha sulama alanlarını içeren 2 adet sulama projesinin yapılması. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgeleri,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeleri, c) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeleri veya

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin ihalelerde, tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

7.6.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Baraj-Gölet Kati veya Uygulama Projesi ile Sulama – Drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait Kati veya Uygulama Projesi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinden istekliler tarafından ihale konusu iş (gölet ve sulama projesi yapımı) ya da benzer iş olarak belirlenen “Baraj-Gölet Kati veya Uygulama Projesi ile Sulama – Drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait Kati veya Uygulama Projesi” yapımı hizmet işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgesi sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale komisyonu kararından anlaşılacağı üzere ihaleye 4 isteklinin katıldığı, Tabasu Proje Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.ye ait teklifin, sunulan götürü bedel teklif mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle, Gök-Su Müh. Proje Müş. İnşaat Tic. Ltd. Şti.ye ait teklifin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle, başvuru sahibi Zekeriya DURGUT’A ait teklifinin sunulan iş deneyim belgesine konu işlerin kapsamının ve niteliğinin DSİ standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Sarp İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevaptan anlaşılacağı üzere idarece başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen işe ait ilgili idareden istenilen belgelerin incelenmesi sonucunda söz konusu belge kapsamında yapılan işlerin nitelik, büyüklük ve uzmanlık bakımından ihale konusu iş ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde yapılan benzer iş tanıma uymadığı tespitinin yapıldığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyet dilekçesinde yer alan ifadelere bakıldığında başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğunun, istenen belge tutarını sağlandığının iddia edildiği anlaşılsa da başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma nedeninin “bahse konu iş deneyim belgesi kapsamındaki işlerin kapsamı ve niteliğinin DSİ standartlarında olmadığı” ile gerekçelendirildiği dikkate alındığında uyuşmazlığın anılan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ya da benzer iş kapsamında olup olmadığı açısından incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesine bakıldığında söz konusu iş deneyim belgesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından başvuru sahibi adına düzenlenmiş iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür. Söz konusu belge üzerinde yer alan bilgilerden belgenin edinildiği işin adının “Muhtelif Yerlerde Sulama Göleti (Membranlı), Derivasyon Hattı ve Sulama Tesisi Proje Yapımı” olduğu, işin tanımının ise “Sulama Göleti (Membranlı), Derivasyon Hattı ve Sulama Tesisi Proje Yapımı” olduğu anlaşılmıştır.

İhaleyi yapan idare tarafından 03.08.2017 tarihli ve 533682 sayılı yazı ile başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kapsamına yönelik değerlendirme yapılabilmesi için iş deneyim belgesini düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (BUSKİ) bilgi ve belge istenildiği, BUSKİ tarafından verilen 09.08.2017 tarihli ve E.16975 sayılı yazı ile cevap verildiği, BUSKİ’nin söz konusu cevabi yazısında bahse konu iş deneyim belgesine konu işin kapsamında bulunan işlere ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği ve belge konusu işe ilişkin şartnameler, detay teknik özellikler, projeler ve hesap raporlarının gönderildiğinin ifade edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ya da benzer işe uygun olmadığına yönelik yapılmış olan “belgeye konu işin kapsamındaki işlerin DSİ standartlarına ve benzer iş tanımına uygun olmadığı” yönündeki değerlendirmenin gerekçelerinin sorulduğu 13.10.2017 tarihli ve 23975 sayılı bilgi ve belge isteme yazısına ihaleyi yapan DSİ 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 19.10.2017 tarihli ve 719142 sayılı yazı ile verilen cevapta “Bölgemiz sınırları içindeki "Eskişehir-Merkez Yörükkırka, Mihalıççık Dereçatı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı" işi 24.07.2017 tarihinde ihale edilmiş olup gereken incelemeler sonunda İhale Komisyonunun 02.08.2017 tarihli tutanağında da belirtildiği üzere 3. sırada teklif veren ZEKERİYA DURGUT'un iş deneyim belgesinde bilgi eksikliği bulunduğu tespit edilmiş ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.1 maddesi (b) fıkrası uyarınca ilgili işe ait bilgi ve belgelerin ilgili İdareden istenilmesi uygun görülmüştür.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BUSKİ) gönderilen 03.08.2017 tarih ve 533682 sayılı yazı ile ilgili ihaleye ait değerlendirilmelerin yapılabilmesi için işin muhtevasıyla ilgili şartnamelere, detaylı teknik özelliklere, projelere ve hesap raporlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. BUSKİ tarafından gelen projelerin Komisyonumuzca detaylı teknik incelemesi yapılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 3.a' da yer alan benzer iş tanımında; Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder" hükmü uyarınca incelenen projeler ile DSİ proje yapım kıstasları arasında yazımızın devamında ve eklerde de açıkça görüleceği üzere işin bölümleri ve niteliği bakımından hiçbir benzerlik bulunmamaktadır.

Bahsi geçen DSİ proje yapım kıstas ve aşamaları özetle şu şekildedir:

Gölet projeleri yapımı için iş kalemleri sırasıyla; ön rapor, jeoteknik çalışmalar, ara rapor, statik ve betonarme hesapların yapılması, proje ozalitlerinin hazırlanması, ulaşım yolları projelerinin hazırlanması, kamulaştırma planlarının hazırlanması, keşif metraj yeşil dosyanın hazırlanması ve Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yapılması şeklindedir. Sulama projeleri yapımı için ise; harita alımı çalışmaları, ön rapor, aplikasyon öncesi ve sonrası çalışmalar, optimizasyon hesaplarının yapılması, aplikasyona müstenit projelerin hazırlanması, sanat yapıları projelerinin hazırlanması, kamulaştırma planlarının hazırlanması, keşif metraj yeşil dosyanın hazırlanması ve Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yapılması şeklinde olup sırasıyla ve İdare kontrolünde aşama aşama ilerleme sağlanmaktadır, ilgili İdareden alınan belgelerde ise yukarda bahsi geçen safhalara ait herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı ve bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 3.a'da yer alan benzer iş tanımında belirtilen "…aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmelidir" hükmüne aykırı olduğu görülmektedir.

Ayrıca Kurumumuzca yaptırılan ve işin özel teknik şartnamesinde de belirtilen standart bir gölette bulunması gereken projeler genel olarak şunlardır:

U-l: Gölet yerinin Türkiye haritasındaki yeri, ulaşım yolları, rezervuar haritası ve projeye ait pafta isim numaraları listesi

U-2: Proje Genel Vaziyet Planı ve Karakteristik Değerleri Projesi

U-3: Gölet yerinin Türkiye'deki deprem bölgeleri ve sismo-teknik haritasındaki yeri, zelzele şiddeti satıh ivmesi korelasyonu.

U-4: Hacim satıh grafiği, taşkın tekerrür eğrileri, dolusavak deşarj eğrisi, derivasyon deşarj eğrisi, dipsavak deşarj eğrileri ve DSİ'ce gerekli görülen hidrolik veriler.

J-l: Gölet yeri ve civarı, sondaj lokasyon planı paftasında planlama aşamasında açılan sondaj kuyuları lokasyonları ayrıca uygulama proje yapı eksenleri.

J-2: Gölet yeri ve civarı jeolojik haritası üzerinde uygulama projesi eksenleri ile açılmış ve açılacak sondaj kuyuları yerleri.

J-3: Yapı aksı jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Gölet, dolusavak, derivasyon, dipsavak boy kesitleri.

J-4: Göl alanı jeolojik haritası (1/25000, 1/5000, 1/2000 ölçekli olabilir)

J-5: Gölet dolusavak, dipsavak yeri ve civarında yapılmış sondaj kuyularının yer altı su seviyesi, karot yüzdeleri ve su kayıplarının değerlendirilmesi.

J-6: Planlama ve uygulama projesi aşamasında açılmış bulunan araştırma galeri/kuyuların jeolojik açınımı.

J-7: Gölet temeli jeoloji ve enjeksiyon boy kesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

J-8: Gölet temeli, enjeksiyon planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

J-9: Gölet temeli çimento enjeksiyon şeması

BM-01: Geçirimli, geçirimsiz, yarı geçirimli ve kaya gereç alanları bulduru haritası ve laboratuvar sonuçları.

BM-02: Geçirimsiz gereç alanı haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları.

BM-03: Yarı geçirimli gereç alanı haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları.

BM-04: Geçirimli ve kaya gereç alanları haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları.

BM-05: Malzeme sahaları ve koordinat değerlerini içeren sayısal Genel vaziyet Planları Bİ-01: Gölet ve tesisleri, genel yerleşim planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Bİ-02: Gölet yeri ve tesisleri genel kazı planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Bİ-03: Gövde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Bİ-04: Oturma payına göre şev ayarlaması (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Bİ-05: Kret düzenlenmesi, kesit ve detayları (1/50 ölçekli)

Bİ-06: Topuk dreni, kontrol ve ölçme bacası boy kesit ve detayları

Bİ-7: Yüzeysel deplasman röperleri, çapraz kollu çökme ölçerleri ve rasat kuyularını gösterir lokasyon planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Bİ-8: Yüzeysel deplasman röperleri, çapraz kollu çökme ölçerleri ve rasat kuyularını gösterir enkesitleri ve karakteristik değerleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Bİ-9: Terminal kuyusu (Nihai kuyu) kalıp, teçhizat planı ve detayları (1/50 ölçekli)

Bİ-10: Malzeme dağıtım şeması (1/1000 veya 1/500 ölçekli)

Dİ-01: Dolusavak genel yerleşim planı ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli.)

Dİ-02: Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 ölçekli.)

Dİ-03: Dolusavak yaklaşım kanalı, eşik tekne ve boşaltım kanalı planı (1/100 veya 1/50 ölçekli.)

Dİ-04: Dolusavak eşik veya tekne boy kesiti ve çeşitli detayları (1/100 veya 1/50 ölçekli)

Dİ-05: Enerji kırıcı havuz veya sıçratma eşiği plan ve boy kesitleri (1/100 veya 1/50 ölçekli) Dİ-06: Dolusavak yaklaşım kanalında enerji kırıcı tesise kadar muhtelif yerlerden kesitler (1/100 veya 1/50 ölçekli)

Dİ-07: Dolusavak kesit ve detayları (1/5 veya 1/10 ölçekli)

Dİ-08: Dolusavak detayları (1/1-1/5 veya 1/10 ölçekli)

Dİ-09: Dolusavak Kazı Planı

Dİ-10: Dolusavak Kazı Kesitleri

Dİ-11: Dolusavak Genel Kalıp Planı

Dİ-12: Dolusavak Genel Kalıp Boy kesiti

Dİ-13: Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı Kalıp Planı

Dİ-14: Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı Kalıp Kesitleri

Dİ-15: Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı Kalıp Detayları

Dİ-16: Dolusavak Yaklaşım Kanalı Duvar ve Taban Kaplama donatısı ve kalıp detayları

Dİ-17: Dolusavak Yaklaşım Kanalı Duvar ve Taban Kaplama Donatısı Döküm ve Detayları

Dİ-18: Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı ve Eşik Duvar Donatısı Döküm ve Detayları

Dİ-19: Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Planı

Dİ-20: Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Boy kesiti

Dİ-21: Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp En kesit ve Detayları

Dİ-22: Dolusavak Deşarj Kanalı Duvarları Donatısı Döküm ve Detayları

Dİ-23: Dolusavak Deşarj Kanalı Taban Kaplamaları Donatısı Döküm ve Detayları

Dİ-24: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kalıp Planı

Dİ-25: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Kalıp Boy kesiti

Dİ-26: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Kalıp Enkesit ve Detayları

Dİ-27: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Duvarları Donatısı Döküm ve Detayları

Dİ-28: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Taban Kaplamaları Donatısı Döküm ve Detayları

Dİ-29: Dolusavak Köprüsü Plan ve Kesitleri, Donatısı Döküm ve Detayları

Tİ-01: Derivasyon, Dipsavak ve açık kanal, Kondüvi genel yerleşim planı, boy kesit (1/1000 veya 1/500 ölçekli) Kondüvi tip enkesitleri (1/50 ölçekli)

Tİ-02: Kondüvi ve dipsavak su alma yapısı, giriş yapıları plan ve boy kesiti (1/50 ölçekli)

Tİ-03: Dipsavak su alma yapısı, ızgara plan, kesit ve detayları (1/25 veya 1/10 ölçekli olabilir.)

Tİ-04: Dipsavak tıkaç bölgesi (Tehlike vana odası) kesit ve detayları (1/50 ölçekli)

Tİ-05: Dipsavak ayar vana odası plan ve kesitleri

Tİ-06: Dipsavak yapısı çelik tehlike ve tamir kapağı (1/50 ölçekli)

Tİ-07: Dipsavak yapısı detay paftası

Tİ-08: Derivasyon ve Dipsavak Kazı Planı

Tİ-09: Derivasyon ve Dipsavak Kazı Kesitleri

Tİ-10: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalıp Planı

Tİ-11: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalıp Boy kesiti

Tİ-12: Derivasyon ve Dipsavak Anoları Kalıp Planı, Kesit ve Detayları

Tİ-13: Derivasyon ve Dipsavak Anoları Donatı Döküm ve Detayları

Tİ-14: Derivasyon ve Dipsavak Tip Su Tutucu Yaka Kalıp Plan ve Kesit-Donatı Döküm ve Detayları

Tİ-15: Derivasyon ve Dipsavak Giriş Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları

Tİ-16: Derivasyon ve Dipsavak Çıkış Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları

Tİ-17: Derivasyon ve Dipsavak Giriş ve Çıkış Yapısı Donatı Döküm ve Detayları

Tİ-18: Su Alma Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları

Tİ-19: Su Alma Yapısı Donatı Döküm ve Detayları

Tİ-20: Su Alma Yapısı Ve Dipsavak Girişi Sızdırmazlık Detayları

Tİ-21: Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Kalıp Plan, Kesit ve Detayları

Tİ-22: Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Donatı Döküm ve Detayları

Tİ-23: Kapı Pencere Detayları Projeleri

Mİ-01: Izgara Plan ve Detay Projeleri

Mİ-02: Vana Detay Projeleri

Mİ-03: Vana Odası Mekanik Detay Projeleri

Mİ-04: Derivasyon Kondüvisi Cebri Boru ve aksesuarları Plan, Kesit ve Detayları

Eİ-01: Elektrik işleri Genel Vaziyet Planları

Eİ-02: Pano ve bağlantı Projeleri

Eİ-03: Kumanda Projeleri

Eİ-04: Topraklama Projesi ve Detayları… Vb.

Eİ-05: ENH Projeleri

Çİ-… Çevirme Yapısı (Regülatör) projeleri

İH-… İletim Hattı Projeleri vb. projeleri yeterli miktarda üretilecektir.

Yİ-0: Tüm Yolları Gösterir Vaziyet Planı

Yİ-1: Plan-boykesitler

Yİ-2: Enkesitler

Yİ-3: Sanat yapıları kalıp ve donatı detayları

Yİ-4: Sıyırma, Stabilize, Kazı ve Dolgularının Ayrı Ayrı Gösterildiği Kübaj Tabloları

ÇYİH…İşletme Yolu Projeleri vb.

İlgili istekli tarafından Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine yapılan projelerde ise yukarda belirtilen projelere ait sadece Bİ-01, Bİ-03, Bİ-10, Tİ-01, Tİ-02, Tİ-05, Tİ-18, Dİ-01, Dİ-02, Dİ-24 paftalarına ait çizimlerin yapıldığı, standart bir projede bulunması gereken detay paftalara ait hiçbir çalışmanın yapılmadığı aşikardır. Ayrıca yapılan bu projeler, eklerden de ilk bakışta farkedileceği üzere tamamen yüzeysel, yalın, detaydan uzak ve üstünkörü olduğu Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup tam teşekküllü, güvenli ve ekonomik bir göletin inşaa edilmesinde yetersiz bulunmaktadır.

İdaremizce DSİ standartlarına uygun bir projeye ait gölet ve sulama genel yerleşim planı ile ilgili firma tarafından yapılan yerleşim planları karşılaştırılmak üzere pafta halinde gönderilmiş olup gölet ve sulama projesi bünyesinde hazırlanması gereken diğer tüm projeler de gerekli mukayeselerin yapılabilmesi için sayısal ortamda tarafınıza 06.10.2017 tarih 685616 sayılı yazımızla sunulmuştur. Eklerden de görüleceği üzere ilgili firma tarafından yapılan projelerle İdaremiz tarafından istenen projeler arasında kapsam, muhteva, işin kısımları, niteliği, usulü ve yapılış yöntemi konusunda hiçbir benzerlik bulunmamaktadır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

İhaleyi yapan idarenin 19.10.2017 tarihli ve 719142 sayılı cevabi yazısında yer alan ifadelerden özetle, uyuşmazlığa konu iş bitirme belgesine konu iş kapsamında yapılan işlerin DSİ standartlarında bir gölet projesi yapım kıstaslarına ve aşamalarına uygun olmadığı, bahsedilen iş deneyim belgesine konu iş kapsamında DSİ standartlarında bir gölet projesinde bulunması gereken etüt, harita, veri, proje vb. teknik bilgi ve belgeden sadece Bİ-01, Bİ-03, Bİ-10, Tİ-01, Tİ-02, Tİ-05, Tİ-18, Dİ-01, Dİ-02, Dİ-24 pafta numaralı 10 adet teknik belgenin hazırlanmış olduğu, detay paftalara ilişkin hiçbir çalışmanın yapılmadığı tespitinin yapılarak başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin, şikâyete konu ihale ile hazırlatılacak olan işin bölümleri ve niteliği bakımından benzerlik göstermediği değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

İhaleyi yapan idarece verilen cevap üzerine, ihaleyi yapan idarenin cevabi yazısında DSİ standartlarında bir gölet projesi yapımında yer alması gereken iş kalemleri olarak sayılan iş kalemlerinin tamamının iş deneyim belgesine konu iş kapsamında yapılıp yapılmadığı, söz konusu iş kalemlerinden tamamı yapılmamış ise hangi iş kalemlerinin yapıldığı hangi iş kalemlerinin yapılmadığının sorulduğu 23.10.2017 tarihli ve 24955 sayılı yazıya uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesini düzenleyen BUSKİ tarafından 26.10.2017 tarihli ve 23057 sayılı yazı ile verilen cevapta “DSİ tarafından yapılan değerlendirmede; bahse konu iş bitirme belgesine esas işin DSİ standartlarına ve benzer iş tanımına uygun olmadığı; 10 pafta dışında İlgi (d) eki bilgi notunda belirtilen diğer pafta vb. çizimlerin bulunmadığı; yapılan projelerin yüzeysel, yalın, detaydan uzak olduğu, güvenli ve ekonomik bir göletin inşa edilmesinde yetersiz olduğu belirtilmektedir.

İdaremizce, kil dolgu ve membranlı olmak üzere iki tip gölet projesi hazırlanmakta ve inşa edilmektedir. Bu göletlere ait temel sondaj, Laboratuvar toprak test sonuçları (sadece kil dolgulu geçirimsiz göletlerde istenilmekte olup iş bitirme belgesine esas bu proje kapsamında gerek görülmemiştir.), kamulaştırma işlemleri, ÇED ve diğer gerekli izinler gölet projelerinden ayrı olarak idaremizce yürütülmektedir. Bu nedenle İdaremiz tarafından yürütülen bu işlemlere esas veriler yükleniciden istenilmemektedir.

İş bitirme belgesi verilen gölet projesi, derivasyonla dolumu gerçekleştirilecek tipten olup, topografya olarak dere içinde yer almayan, kazı-dolgu şeklinde, geçirimsizliği membran örtü kaplanarak sağlanacak küçük ölçekli bir biriktirme tesisidir. Bu nedenle kil dolgu göletlerden farklı hazırlanması ve istenilen belge ve detayların az olması doğaldır.

İdaremizce hazırlanan veya hazırlatılan gölet projelerin tipine göre gerekli olan pafta ve belgeler proje dosyası içerinde yer almaktadır. Ancak, farklı kurumlar idari şartnamesinde daha fazla ayrıntı ve detaya yer verebilirler.

Ayrıca gölet projelerimiz 1965 yılından beri Mülga Toprak-su, Köy Hizmetleri, İl Özel İdaresi tarafından yapılmış göletlerde uygulanan esaslara göre hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda Bursa il sınırları içerisinde 42 adet gölet projesi hazırlanmış veya hazırlatılmış olup, yapılan göletler halen çalışır durumdadır.

İlgi (d) eki bilgi notunda DSİ standardında bir gölette bulunması gereken projeler maddeler halinde verilmiş olup, bu maddelerin iş bitirme belgesine konu projede bulunmama nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

U Maddeleri; Gölet yeri (Yer Bulduru), Ulaşım yolları, Genel Vaziyet Planı, Rezervuar haritası, Pafta numaraları, Hacim Satıh verileri farklı formatlarda yer almakta veya projede yer alan diğer verilerden elde edilebildiğinden istenilmemektedir. Ayrıca bu veriler mühendislik gerektirecek çalışma olmayıp hazır veri olduğundan proje teknik güvenirliliğini etkilemez.

U3- Etüt aşamasında değerlendirme yapıldığından proje aşamasında istenilmemektedir.

U4-Hidrolojik veriler için ana dereler üzerinde detaya girilmekte, derivasyonlu göletlerde sadece havza su verimi araştırılmakta olup bu detay membranlı göletlerde etüt aşamasında sonuçlandırılmaktadır.

J Maddeleri: Gölet kazı derinliğimiz 10 metrenin altında olduğundan Jeolojik yönden etüt aşamasında sahada kurum tarafından açılan gözlem çukurları ile tetkik edilmekte, ihtiyaç duyulduğunda temel sondaj yapılıp (ki bu işlem İdare tarafından yerine getirilmektedir.) detaylı zemin araştırması sonucuna göre proje detaylandırılmakta (Bu projede gerek görülmemiştir.), bu nedenle projeciden ayrıca belge ve işlem talep edilmemektedir.

J-7, J-8, J-9 Gölet membranlı tip olup enjeksiyon gerektirmemektedir.

BM Maddeleri: Göletimiz kil dolgu olmayan, membran kaplı kazı-dolgu tipi gölet olduğundan Laboratuvar toprak test sonuçlarına gerek olmayıp (Kil dolgulu göletlerimizde toprak test sonuçlarına ihtiyaç duyulmakta ancak bu işlem İdare tarafından gerçekleştirilmektedir.) projede yer almamıştır. Malzeme ocak sahaları ise proje raporunda yer almaktadır.

Bİ Maddesi: Genel Vaziyet planı, Kazı planları, Gövde en kesitleri, kret kesit ve detayları, aplikasyon planları ve poligonlar projede yer almakta olup bazen aynı pafta üzerinde gösterilmektedir.

Bİ-04 Dolgu yükseklikleri 10 mt. den yüksek olmadığı için oturma payını riske etmeyecek emniyet payında şevle çalışılmıştır.

Bİ-06 Topuk dreni, kontrol ve ölçme bacası kil dolgulu göletlerde yer alıp (Kil dolgulu göletlerde istenilmektedir) bu tiplerde kullanılmadığından istenilmemiştir.

Bİ-09, Bt-10 Terminal kuyusu ve malzeme dağıtım şeması Kil dolgulu göletlerde istenilmektedir.

Dİ Maddeleri: Havzası mevcut olmayan, derivasyonla dolumu sağlanan biriktirme tesisi olduğundan, isale edilen suyun deşarjını sağlayacak boyutta borulu savak istenildiğinden bu imalata ait kesit ve detaylar projede yer almıştır. Betonarme dolu savaklar Dere yatağı üzerinde projelendirilen göletlerde istenilmektedir.

Dİ-25-26-27-28 Enerji kırıcı havuz detayları projede yer almaktadır.

Tİ Maddeleri: Proje dere içinde yer almadığından, gölet derivasyonla dolacağından ölü hacim küçük tutulup, su alım yapısı yapılmadan krepinle su alımı temin edilerek, sulama hizmeti verecek boyutta dipsavak borusuyla suyun çıkışı sağlanmaktadır.

Tİ 01…20 Kil dolgulu gölet projelerinde ayrı ayrı veya aynı pafta üzerinde değişik formatlarda istenilmekte olup bu projede gerek yoktur.

Tİ-21-22-23 Vana odası paftalarının içinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mİ-Maddeleri: Suyun sulamaya ve tahliyeye verilmesini sağlayacak vanalar vana odası içerisinde yer almaktadır.

Mİ-04 Derivasyon kesit ve detayları kil dolgulu ve dere yatağı üzerinde inşa edilen göletlerde istenilmektedir.

Eİ-Maddeleri: Elektrik üretimi ile ilgili bir tesis olmadığından istenilmemektedir.

Çİ… Kil dolgulu göletlerde istenilmekte olup membranlı göletlerde istenilmez.

İH.. Membranlı gölet projelerinde istenilmez

Yİ, ÇYİH Maddeleri: Mevcut ulaşımı olmayan ulaşım yolu ihtiyacı olan tesislerde proje ve detayları ayrıca istenilmektedir. Bu projede gerek duyulmamıştır.

Bu bağlamda bahse konu bilgi notunda maddeler halinde sıralanan teknik bilgi, belge ve detaylar işin mahiyetine ve İdarelere göre değişik olabilmekte, ayrıca mühendislik çalışması gerektirmeyen birçok veri proje aşamasına gelmeden etüt ve planlama aşamasında sonuçlandırılmakta, hatta hazır verilerin birçoğunun istenilmesine bile gerek olmadan istenilen amaca uygun tesis yapılabilecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, idaremizce verilen iş bitirme belgesinin benzer iş olarak kabul edilmesi rekabeti artırıcı unsur olarak değerlendirilmesi gerektiği, bilgi notunda maddeler halinde sıralanan detayların şartnamede yer alması halinde, yüklenici tarafından bunların hazırlanabileceği, aksi durumda sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

İdaremizce verilmiş olan 2016/280825 ihale kayıt numaralı işe ait 25/05/2017 tarihli ve 1640433-1-1 sayılı iş bitirme belgesi ile "Muhtelif Yerlerde Sulama Göleti (Membranlı), Derivasyon Hattı ve Sulama Tesisi Proje Yapım işi" adı altında "Bursa ili Harmancık ilçesi İshaklar Mh. Sulama Göleti(Membranlı), Derivasyon Hattı ve Sulama Tesisi Proje Yapımı", "Bursa ili, Büyükorhan ilçesi, Sarnıç Mh. Sulama Göleti (Membranlı), Derivasyon Hattı ve Sulama Tesisi Proje Yapımı", "Bursa ili, Keleş ilçesi, Menteşe Mh. Sulama Tesisi Proje Yapımı", "Bursa ili, Orhaneli ilçesi, Gümüşpınar Mh. Sulama Tesisi Proje Yapımı", "Bursa ili, Orhaneli ilçesi, İkizoluk-Yeşiller Mh. Sulama Tesisi Proje Yapımı", "Bursa ili, Gemlik ilçesi, Şükriye Mh. Sulama Tesisi Proje Yapımı", "Bursa ili, Kestel ilçesi, Kozluören Mh. Sulama Tesisi Proje Yapımı" hizmet alımı işlerinin Sulama Tesisi Yapımı Teknik Şartnamesi, Gölet Projelerini Hazırlama Rehberi ve İdari Şartname göre Birim Fiyat Bazlı kesin projeleri hazırlatılmıştır. Proje kapsamında bu proje için gerekli olan Birim ve Genel Metraj İcmali, Birim Fiyat Tarifleri, birim metraja ait kesitler ve detay paftalar yer almaktadır.

Sonuç olarak membranlı tip gölet projesi yapan her bir yüklenici her tipte gölet projesi yapabilir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesini düzenleyen BUSKİ tarafından 26.10.2017 tarihli ve 23057 sayılı yazı ile verilen cevapta yer alan ifadelerden özetle, iş bitirme belgesine konu işin yapımı düşünülen göletin niteliği gereği (membranlı gölet) temel sondaj ve laboratuvar toprak test sonuçlarının hazırlatılmasının gerekli görülmediği, kamulaştırma işlemleri, ÇED vb. izinlerin alınması işlemlerinin idare tarafından yürütüldüğü, yapımını düşündükleri göletin inşa edileceği yerin (topografya) niteliği gereği ihaleyi yapan idare tarafından belge konusu iş kapsamında hazırlanmadığı belirtilen bazı teknik bilgi, belge ve detayların hazırlanmasına ihtiyaç olmadığından belgeye konu iş kapsamında hazırlatılmadığı, mühendislik çalışması gerektirmeyen birçok verinin proje aşamasından önceki etüt ve planlama aşamasında hazırlanabildiği,

Ayrıca belge konusu iş kapsamında 2 adet derivasyon ve sulama tesisi ile birlikte sulama göleti (membranlı), 5 adet sulama tesisine ait kesin projeleri, birim ve genel metraj icmali, birim fiyat tarifleri, birim metraja ait kesitler ve detay paftaların hazırlatıldığı hususlarının belirtildiği görülmüştür.

Aktarılanlar neticesinde yapılması düşünülen gölet ve sulama yapılarının niteliğinin (kil dolgu, membranlı vb.) belirlenmesinde coğrafi konum, topografya, zemin yapısı, tutulacak su hacmi ile sulama yapılacak alanları vb. faktörlerin etkili olduğu, bu faktörler dikkate alınarak bir mühendislik çalışması olarak üretilecek olan proje ve diğer teknik bilgi ve belgelerin hazırlatılacağı, bu bağlamda hazırlanmasına ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve belgelerin, inşa edilecek gölet ve sulama tesisinin niteliği ve söz konusu teknik belgeleri hazırlatacak olan idarelerin kendisi tarafından belirlenen kriterlere göre farklılık gösterebileceği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan yukarıda yapılan değerlendirmelerle birlikte şikâyete konu ihaleye konu işin “gölet ve sulama projesi yapımı”, başvuru sahibi tarafından sunulan belgeye konu işin de “sulama göleti (membranlı), derivasyon hattı ve sulama tesisi proje yapımı” olduğu, bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile benzer işin “Baraj-Gölet Kati veya Uygulama Projesi ile Sulama – Drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait Kati veya Uygulama Projesi” şeklinde belirlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesini düzenleyen BUSKİ tarafından belgeye konu iş kapsamında gölet ve sulama tesisi kesin projelerinin hazırlatıldığının ifade edildiği, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesine dayanak olarak gösterilen Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde yapılan “benzer iş” tanımının ihalelerde benzer iş düzenlemesi yapacak olan idarelerce benzer iş tanımı yapılması noktasında usul belirleyen bir hüküm olduğu, isteklilerce sunulan iş deneyim belgesine ilişkin ihale komisyonunca yapılacak olan değerlendirmenin kesinleşmiş olan İdari Şartname düzenlemeleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Zekeriya DURGUT’a ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Arşivler

arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel