2011/105948 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir (Hariç)-Alayunt- Kütahya- Balıkesir Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması” İhalesi – Tarih: 27.06.2012 – No: 2012/UY.II-2620

Toplantı No: 2012/038
Gündem No: 10
Karar Tarihi: 27.06.2012
Karar No: 2012/UY.II-2620

Şikayetçi:
E + M Elektrik Sistem Hizmetleri Ltd. Şti., KULELİ SOKAK NO:18 G.O.P. / ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı Gar 06330 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
21.05.2012 / 18926
Başvuruya Konu İhale:
2011/105948 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir (Hariç)-Alayunt- Kütahya- Balıkesir Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[1991].(0264)./2012-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 14.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eskişehir (Hariç)-Alayunt- Kütahya- Balıkesir Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması” ihalesine ilişkin olarak E + M Elektrik Sistem Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 30.04.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.05.2012 tarihli yazısı ile reddi başvuru sahibinin 21.05.2012 tarih ve 18926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin anahtar teknik personel olarak gösterdiği kişinin ihale ilan tarihinden geriye doğru 1 yıl süreyle isteklinin merkezinde çalıştığını tevsik edici belgenin eksik olduğu, şayet anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklığı varsa bunun tevsik edilmesi gerektiği hususuna dikkat edilmediği,

2) İhaleye ait idari şartnamede benzer iş grubu olarak “D/IV. Grup Elektromekanik İşler, Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşleri” belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş bitirme belgesinin Organize Sanayi Bölgesi OG-AG Elektrik Tesisine ait D/II ve D/III. Grup işleri kapsadığı ve söz konusu iş bitirme belgesi kapsamında herhangi bir elektromekanik iş kısmının yer almadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Açık ihale usulü ile ihale edilen başvuruya konu ihalenin idari şartnamesinde işin adı, “Eskişehir (Hariç)-Alayunt- Kütahya- Balıkesir Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması” olarak belirtilmiştir.

İdari şartnamenin yeterlik kriterlerinin sayıldığı 7 nci maddesi altında düzenlenen 5 nci fıkrasının 2 nci bendinde, en az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi ile 1 adet elektrik mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenildiği; aynı bentte, isteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, istenilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırmasının ve bu durumu belgelendirmesinin gerektiği, bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresinin hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anahtar teknik personel olarak;

Elektrik Mühendisi pozisyonu için Hasan Dalkıran’ın

İnşaat Mühendisi pozisyonu için Barış Dalkıran’ın

gösterildiği, teklif dosyası kapsamında Barış Dalkıran’ın sigortalı işe giriş bildirgesinin sunulduğu, ancak adı geçenin ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca isteklinin bünyesinde çalıştığına dair herhangi bir belgenin sunulmadığı, Hasan Dalkıran’ın isteklinin bünyesinde çalıştığına veya tüzel kişilikte yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, murahhas müdür ve genel müdür ortak görevlerinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 7 nci fıkrasında;

“Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin 37.2.4 üncü maddesinde; “Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasındaki; “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmünde yer alan, “limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar” ibaresinden, temsil yetkisi verilen müdür veya müdürler anlaşılması gerekmektedir. Tüzel kişilerdeki diğer mühendis veya mimar ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilebilmesi için bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığının sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Anahtar teknik personel olarak şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakların bildirilmesi durumunda; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır, ilgisine göre söz konusu görevlerde bulunan ve/veya ortak olan kişilerin, anahtar teknik personel niteliğine haiz olduklarının ve görev ve/veya ortaklık sürelerinin belgelendirilmesi zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre limited şirketlerde şirket müdürü ortağın anahtar teknik personel olarak gösterilmesi durumunda, bu kişilerden isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacak olup, ancak bu kişilerin anahtar teknik personele ilişkin mevzuatta öngörülen diğer kriterleri karşılaması ve tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık sürelerinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Barış Dalkıran ve Hasan Dalkıran’a ilişkin olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 1, 4 ve 7 nci maddelerine aykırı şekilde, ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde isteklinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin bilgiye ya da bu kişilerin tüzel kişilikteki görev sürelerini gösteren belgelere yer verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, anahtar teknik personelden Barış Dalkıran’ın 2002 yılında işe girdiğini gösteren giriş bildirgesinin sunulduğu, ancak bu belgenin, tüzel kişilikte ilan tarihinden geriye doğru son bir yıllık süre içinde kesintisiz çalışıldığını gösteren bir belge olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır

Diğer taraftan idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, anılan istekliye yazılan 16.12.2011 tarih ve 26911 sayılı yazıda; “…Firmanızca sunulan Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Listesinde anahtar teknik personel olarak göstermiş olduğunuz kişilerden Barış Dalkıran’ın işe giriş tarihinin 2002 yılı olduğu, sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgede kişinin 24.01.2002 tarihinde giriş yaptığı, anılan kişinin yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Ticaret Sicil Gazetesi üzerinde yapılan incelemede şirketin 27.08.2010 tarihli olağan genel kurul kararı ile yönetim kurulunda görev aldığı görülmüş ve bu durumlar dikkate alınarak süreye ilişkin çelişkinin giderilmesine yönelik açıklayıcı bilgilerin belgelendirilmek suretiyle tamamlanması gerekir.” ifadesine yer verilmiştir.

İstekli tarafından idareye verilen cevapta işe giriş bildirgesi, 15.10.2007 tarihli bir Ticaret Sicil Gazetesi, 21.09.2010 tarihli bir Ticaret Sicil Gazetesi ile SMMM raporu sunulmuş, bu raporda; Barış Dalkıran 24.01.2002 tarihinde sigortalı olarak işe başladığı, 25.09.2007 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna seçildiği, 27.08.2010 tarihli Genel Kurulda Yönetim Kurulu’na yeniden seçildiği ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam ettiği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

İdarece anılan isteklinin anahtar teknik personele ilişkin olarak sunduğu belgelerde çelişki olduğundan bahisle tamamlama yapılması istenilmiştir. Oysa bu durum yukarıda yer verilen Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer aldığı şekilde belgedeki bir bilgi eksikliği değil, eksik belgenin tamamlatılmasıdır. Zira istekli öngördüğü anahtar teknik personel için de mevzuatta anonim şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyesi olması durumunda sunması gereken, ilan tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz bu görevin sürdürüldüğünü gösteren belgeleri sunmamıştır. Kamu ihale mevzuatında aranılan ve yeterlik kriteri olarak öngörülen belgelerin yine bu mevzuata uygun sunulması sorumluluğu isteklilerde olup, bu belgelerin sunulmaması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Aksinin kabulü isteklinin ihale dokümanına uygun olmayan teklifinin uygun hale getirilmesine yol açacaktır. Bu itibarla Barış Dalkıran için Yapım İşleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 7 nci fıkrasına uygun şekilde belge sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olacağı, idarece bu konuda belge tamamlatılmasının yukarıda yer verilen Kanunun 37 nci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İhalenin 5 inci kısmı itibariyle ihale üzerinde bırakılan Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belge incelendiğinde;

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi AG+OG Elektrik Şebekesi ve Scada Sistemi” işi kapsamında yüklenici iş bitirme belgesi olarak düzenlendiği, söz konusu belgeye esas işin sözleşme tarihinin 10.03.2005, işin geçici kabul tarihinin 07.07.2006 olduğu, ilk sözleşme bedelinin 20.850.000,00 YTL, belge tutarının ise 24.834.798,55 YTL olduğu, söz konusu belge üzerinde yer alan notta ;

– 4.414.712,70 YTL’lik kısmının inşaat ve altyapı işlerine,

– 14.732.186,16 YTL’lik kısmının AG+OG elektrik şebekesine

– 4.726.838,43 YTL’lik kısmının scada sistemine,

– 961.061,26 YTL’lik kısmının sayaç otomasyon sistemine ilişkin olduğunun belirtildiği görülmüştür.

Söz konusu istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine dayanak işte uygulanan yapı tekniklerinin AG+OG elektrik şebekesi, inşaat ve altyapı işleri, scada sistemi, sayaç otomasyon sistemi olduğu, adı geçen Tebliğde D/IV Grubu işler kapsamında Elektromekanik İşler, Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşlerinin bulunduğu dikkate alındığında, iş bitirme belgesine konu işin D/IV grubu işlerin kapsamında yer almadığı anlaşılmış olup, bu sebeple Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1 inci iddia kapsamında yapılan incelemede;

Savronik Sist. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Mehmet Örs ve Hikmet Göktepe anahtar teknik personel olarak gösterilmiş, anahtar teknik personel listesi, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi, oda kayıt belgeleri, diplomalar ile işe giriş bildirgeleri ve sigortalı hizmet dökümü listeleri sunulmuştur. Anılan işe giriş bildirgelerinde, Mehmet Örs’ün 25.06.2009 tarihinde, Hikmet Göktepe’nin 02.12.2009 tarihinde Savronik Sist. Taah. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde, 026 il kodu ve 1054545 işyeri sıra no ile “Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Bulvarı Tekno C-Blok, Eskişehir” adresinde işe başladıkları; sigortalı hizmet dökümlerinde ise ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıllık dönemde yukarıda anılan işyeri sıra nolu işyerinde çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Ticaret Sicili Tüzüğünün “A) Şubelerin Tescili” başlıklı 52 nci maddesinde; “Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri ve unvanları şubenin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil olunur. …” hükmü,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun “Odalara Kayıt Zorunluluğu” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

…….

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen Ticaret Sicili Tüzüğünün 52 nci maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca şubelerin ve unvanlarının şubenin bulunduğu yer ticaret siciline tescil edilmesi zorunludur.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen hükmünden anahtar teknik personel olarak çalışacak personelin tüzel kişiliğin faaliyette bulunduğu yerde çalışması gerektiği; Kamu İhale Genel Tebliğinin 37 nci maddesinin açıklamasından ise tüzel kişiliğin faaliyette bulunduğu yer ifadesinden, ticaret siciline kayıtlı merkez veya şube adresinin anlaşılması gerektiği açıktır.

Bu itibarla isteklinin göstermiş olduğu anahtar teknik personelin; ticaret siciline kayıtlı merkezde ya da ticaret siciline kayıtlı şubede faaliyet göstermesi gerekmektedir.

Savronik Sist. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif dosyasında, anılan tüzel kişinin İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren “Oda Sicil Kayıt Sureti” sunulmuştur. Ancak teklif dosyasında yer alan sigortalı hizmet listelerinden, gösterdiği anahtar teknik personelin çalıştığı yerin (026) “Eskişehir” olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca merkezi İstanbul ’da olan tüzel kişinin öngördüğü anahtar teknik personelin kabul edilebilmesi için tüzel kişinin Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı bir şubesinin olması gerekmektedir. Zira ihale üzerinde bırakılan isteklinin öngördüğü iki anahtar teknik personelin de Eskişehir’de çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla Eskişehir Ticaret Odasına yazılan yazı ile başvuru sahibinin ilinde “Eskişehir” ve işe giriş bildirgelerinde yer alan “Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Bulvarı Tekno C-Blok, Eskişehir” adresinde kurulmuş bir şubesinin bulunup bulunmadığı, bir şubesi varsa Ticaret Sicili’ne hangi tarihte kaydolduğu sorulmuş, Oda’dan gelen cevapta, anılan isteklinin söz konusu adreste kayıtlı şubesinin bulunduğu, şube açılmasına 05.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile karar verildiği, şubenin Eskişehir Ticaret Odasına 16.03.2012 tarihinde kaydolduğu ve 22.03.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı bilgilerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, isteklilerin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca merkez ya da şubelerinde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak anahtar teknik personel çalıştırmaları gerekmektedir. Buna göre, ilan tarihi 14.07.2011 olan ihalede, isteklilerin öngördüğü anahtar teknik personelin 14.07.2010 tarihine kadar merkezde ya da şubede çalıştığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Oysa ihale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personelin çalıştığı yer olarak gösterdiği adreste bulunan şubenin açılmasına tüzel kişinin 05.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiş olup, adı

geçen şube Ticaret Odasına 16.03.2012 tarihinde kaydolmuştur. Sonuç itibarıyla, istekli tarafından gösterilen anahtar teknik personelin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca şubede çalışmadığı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

E+M Elektrik Sistem Hizm. Ltd. Şti. tarafındananahtar teknik personel olarak; elektrik mühendisi pozisyonu için Haluk Kutlu, inşaat mühendisi pozisyonu için Göktuğ Kudsi Güzel gösterilmiş olup, adı geçen kişilerin ilan tarihinden geriye doğru bir yıl içinde aylar itibariyle, hangi firma/firmalar bünyesinde ve hangi işyeri/işyerleri kapsamında, firma ve işyeri adı açıkça belirtilmek suretiyle, prim ödendiğine 01.06.2012 tarihli ve 10326 sayılı yazımız ile istenilen bilgiye cevaben verilen yazıda, adı geçen kişilerden Haluk Kutlu’nun 14/07/2010 – 14/07/2011 tarihleri arasında; Ankara Beton San. Tic. A. Ş., Metek İnş. Teks Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kardeş Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.- İdris Aydın Ortak Girişimi, Şengel İnş. Taah. İth. İhr. Ltd. Şti. Tekses Yapı Enerji Çevre Turz. İletişim Tarım Yazılım San., Kardeş Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti., Eral İnş. Ve San. Ltd. Şti. ve Hona Grup İnş. San. Tic. A. Ş. firmaları bünyesinde çalıştığı ,

Göktuğ Kudsi Güzel’in söz konusu tarihler arasında, E+M Elektrik Sistem Hizm. Ltd. Şti.’nin bünyesinde ancak Gaziantep’te hafif raylı sistem depo inşaat bağlantı yolu işi ile Bursa Osmangazi nostaljik tramvay hattı işinde çalıştığı belirtilmiştir.

Söz konusu tespitler çerçevesinde, anahtar teknik personel olarak bildirilen Haluk Kutlu’nun ilan tarihinden geriye doğru bir yıl içinde başka firmalar bünyesinde, Göktuğ Kudsi Güzel’in ise anılan tarihlerde şantiyede çalışması nedeniyle, E+M Elektrik Sistem Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

2 nci iddia kapsamında yapılan inceleme:

Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan iş bitirme belgesinde, işin adı; “Ankara-Konya Hızlı Tren Demiryolu Üstyapı ve Elektomekanik İşleri”; uygulanan yapı tekniği ise “250km/h işletme hızında; UTC60 (ray) 212 km çift hat demiryolu hattı yapımı, 6 adet sayding ve 1 adet 5 yollu istasyona ait üstyapı işi ve bu hatlar için 250 km/h işletme hızında 25KV-50 Hz Katener hattı ve buna ait SCADA merkezi, Elektronik anklaşman sistemi ve sinyal sistemi için bir adet CTC kumanda merkezi, bütün hat boyunu kapsayan ETCS Seviye 2’ye uygun GSM-R sistemi işlerinden oluşmaktadır.” olarak gösterilmiştir.

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in “(D) Elektrik İşleri” başlıklı bölümünde; IV.Grup: Elekromekanik İşler, Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşleri;

“1. Elektromekanik İşler

2. Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşleri

3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”; olarak,

“(G) Demiryolu, Raylı Sistemler, Havalimanı, Deniz Yapıları İşleri” başlıklı bölümünde; I.GRUP: Demiryolu, Raylı Sistemleri İşleri

“1. Demiryolu inşaatı işleri

2. Metro ve raylı sistemler inş.

3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak düzenlenmiştir.

İhale konusunun, “Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen (Hariç) Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması” işi olduğu, benzer işin ise Benzer İş Tebliğinde yer alan D/IV. Grup işlerden “Elektromekanik İşler, Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşleri” olarak belirlendiği göz önüne alındığında, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan ihale konu iş veya benzer işe uygun olmayan –demiryolu hattı yapımı gibi- iş kalemlerinin tutarlarının, iş deneyim belgesini düzenleyen idareden hak edişlerin istenilmesi suretiyle tespit edilerek, kalan belge tutarının dokümanda yer alan miktarı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,

-Dalkıranlar Yapı Taah. Sa. ve Tic. A.Ş., Savronik Sistem Taah. San. ve Tic. A.Ş. ve E+M Elektrik Sistem Hizm. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması,

-Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinde, ihale konu iş veya benzer işe uygun olmayan –demiryolu hattı yapımı gibi- iş kalemlerinin tutarlarının, iş deneyim belgesini düzenleyen idareden hakedişlerin istenilmesi suretiyle tespit edilerek, kalan belge tutarının dokümanda yer alan miktarı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Karşı Oy:

KISMEN KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede;

İdari şartnamenin 7. maddesinin 5. fıkrasının (2) nolu alt bendinde; en az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi ile 1 adet elektrik mühendisinin anahtar teknik personel olarak istenildiği; aynı bentte, isteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, istenilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesinin, bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinde; anahtar teknik personel, gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları merkezden yöneten kişi olarak tanımlanmış olup, söz konusu personele ilişkin düzenlemelere anılan Yönetmeliğin 40. maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 37. maddesinde yer verilmiştir.

Şahin Yılmaz En. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Emre Ray En. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından, anahtar teknik personel olarak öngörülen Metin Yılmaz’a ilişkin olarak, SMMM onaylı bir belge sunulduğu, bu belgede anılan kişinin, ilan tarihinden önceki son bir yıl içinde şirket müdürü olarak görev yaptığının belirtildiği,

İstekli tarafından sunulan SMMM raporu incelendiğinde söz konusu raporda;

"… anahtar teknik personel olarak gösterilen elektrik Mühendisi Metin Yılmaz’ın Ankara 40. Noterliğinin 27.08.2007 tarih 33739 numaralı yevmiye kaydı ile tasdik ettiği, Ankara Ticaret Sicil memurluğunun 06.09.2007 tescil ettiği 11.09.2007 tarih ve 6892 sayılı gazetesinde ilan ettiği Şirket ana sözleşmesinin Şirketin temsil ve ilzam başlıklı 8. Maddesinde Metin Yılmaz ın 10 yıl süre ile seçildiği, ihale ilan tarihinden önceki son bir yıl içerisinde şirket müdürü olarak kesintisiz görev yaptığının tarafımca tespit edilmiştir. “ ifadelerine yer verildiği, raporun SMMM Adil Ahmet Çimenler tarafından düzenlendiği, söz konusu raporda anahtar teknik personel olarak gösterilen Metin Yılmaz’ın sadece müdürlük görevine ilişkin tespitte bulunulduğu, ancak şirkette ortaklığının bulunduğuna dair herhangi bir ifadenin yer almadığı, söz konusu raporun atıfta bulunduğu ve bu rapor ekinde yer alan Ankara Ticaret Sicil memurluğunun 06.09.2007 tescil ettiği 11.09.2007 tarih ve 6892 sayılı gazetesinden Metin Yılmaz’ın 11.09.2007 tarihinde şirkette ortaklığının bulunduğu, ancak ortaklığın ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl “kesintisiz” şekilde sürdürülüp sürdürülmediği hususunun tevsik edilmediği görülmüştür.

İlan tarihinde yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesinin 7. fıkrasında; “Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkam, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.” hükmü uyarınca, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların “görev ve ortaklık süresi”nin birlikte belgelendirilmesi gerekmekte olup, istekli tarafından sunulan SMMM raporunda sadece ‘‘müdürlük görevine” ilişkin tespitte bulunulduğundan, belgenin anılan Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Öte yandan, söz konusu belgede, 11.09.2007 tarihli Ticaret Sicil Gazetesine atıf yapılmış olup, söz konusu belgeden anahtar teknik personelin o tarihte (2007 yılında) ortak olduğu anlaşılsa da, ortaklığın ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl “kesintisiz” şekilde sürdürüldüğü tevsik edilmediğinden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Ayrıca, anılan istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetelerinde, anılan kişinin ortak olduğuna ilişkin bilgi yer almakta ise de, gazetelerden ortaklık süresinde kesinti olup olmadığı anlaşılmadığından ve gazetelerin yukarıda yer verilen Yönetmelik uyarınca YMM, SMMM ve ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgeler arasında yer almadığı anlaşıldığından, bu belgelerin de “görev ve ortaklık” süresinin “kesintisizliği”ni tevsik eden belgeler niteliğinde olmadığı açıktır.

Diğer taraftan, Kamu ihale mevzuatında aranılan ve yeterlik kriteri olarak öngörülen belgelerin, yine bu mevzuata uygun sunulması sorumluluğu isteklide olup, teklifini bu sorumluluğa uygun hazırlamayan istekli bakımından ne isteklinin kendisinin re’sen, ne idare, ne de Kamu İhale Kurumu tarafından bilgi tamamlatılması da mümkün bulunmamaktadır. Zira, 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi; belgede yer alan bilgi eksikliğinin tamamlatılmasına yönelik olup, eksik belge sunulması, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiğinden, anılan isteklinin teklifinin idarece uygun bulunmasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.Bu durumda, Şahin Yılmaz En. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Emre Ray En. înş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, anılan Kurul kararında yer alan tespit ve değerlendirmelere katılmakla beraber, başvuru sahibinin teklifinin yukarıda belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki düşüncemle, anılan Kurul kararında, Şahin Yılmaz En. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Emre Ray En. înş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının anahtar teknik personeline yönelik olarak, herhangi bir tespit ve değerlendirmede bulunulmadığından, anılan gerekçeyle sadece bu hususa yönelik olarakkarara katılmıyorum.

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Arşivler

arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel